Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

 -          Председател - заместник областен управител;

-          Секретар на съвета -  главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост";

 Постоянни членове: 

-         представител на Община Генерал Тошево;

-          представител на Община Шабла;

-          представител на Община Каварна;

-          представител на Община град Добрич;

-          представител на Община Балчик;

-          представител на Община Крушари;

-          представител на Община Добричка;

-         представител на Община Тервел;

-          директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич;

-         началник на Регионален инспекторат по образованието - Добрич;

-          директор на Регионална здравна инспекция -Добрич;

-          директор на Дирекция" Регионална служба по заетостта" - Варна;

-          директор на Дирекция „Бюро по труда" - Генерал Тошево;

-          директор на Дирекция „Бюро по труда" - Добрич;

-          директор на Дирекция „Бюро по труда" - Тервел;

-          директор на Дирекция „Бюро по труда" - Каварна;

-          директор на Регионална инспекция по околна среда и води -Варна;

-          директор на Областна дирекция на МВР - Добрич;

-          директор на Областна дирекция „Земеделие" - Добрич;

-          директор на Териториално статистическо бюро - Добрич;

-         началник районен отдел „Национален строителен контрол"-Добрич;

-          директор на Регионална здравноосигурителна каса - Добрич;

-          директор на Дирекция „ Инспекция по труда" - Добрич;

-          Представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в чл.2, ал.1 от Правилника за Устройството и организацията на работа на Обл.ССЕИВ, и които са приети за членове с Решение на председателя на съвета.

 


 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета