Главен секретар

 

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:

  • ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
  • отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  • създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
  • контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
  • утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
  • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
  • организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
  • изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

 

 


Актуално

съобщение

анкета