Областен управител

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.

Областният управител се назначава от Министерския съвет.

Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.

Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.

В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.

Областният управител може да възложи с писмена заповед изпълнението на отделни функции на заместник областните управители съобразно ресорите им, определени по реда на ал. 5.

За осъществяване на функциите си по финансово управление и контрол в администрацията областният управител може да делегира правомощията си на лице от състава на администрацията. Делегирането не освобождава областния управител от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.

Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Областният управител представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на областната администрация.

 

 

Съгласно   УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ


Актуално

съобщение

анкета