Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Председател:- Областен управител;

Заместник председател: - Заместник областен управител;

Секретар: - Главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС;

Технически секретар -Специалист в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Добрич;

 Членове:

1. Главен секретар на Областна администрация Добрич;

2. Секретар на община гр. Добрич;

3. Заместник кмет „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация, опазване на околната среда" в община Добричка;

4. Специалист „Гражданска защита" в община Генерал Тошево;

5. Началник на общинско звено „Сигурност" в община Балчик;

6. Заместник кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност" в община Каварна;

7. Кмет на община Шабла;

8. Старши специалист „Гражданска защита и отбранително -мобилизационна подготовка" в община Тервел;

9. Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка, гражданска защита и транспорт" в община Крушари;

10. Председател на Общински съвет на община гр. Добрич;

11. Общински съветник и Председател на постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност в Общински съвет на община Добричка;

12. Общински съветник и Председател на постоянната комисия по Промишлено-стопански дейности и устройство на територията в Общински съвет на община Генерал Тошево;

13. Общински съветник в Общински съвет на община Балчик;

14. Общински съветник в Общински съвет на община Каварна;

15. Общински съветник в Общински съвет на община Шабла;

16. Председател на Общински съвет на община Тервел;

17. Общински съветник в Общински съвет на община Крушари;

18. Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението";

19. ВПД Директор на Областна дирекция на МВР Добрич;

20. Началник на Военно окръжие Добрич;

21. Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност" Добрич;

22. Директор на Центъра за спешна медицинска помощ;

23. Началник сектор „Пътна полиция";

24. Началник Областния отдел „Контролна дейност" ДАИ;

25. Директор на Областно пътно управление - област Добрич;

26. Управител на „Пътнически превози" ЕООД;

27. Управител на  Разпределителен обслужващ център "Енерго-Про Мрежи" АД  Добрич - Силистра;

28. Ръководител на Mрежови Eксплоатационен Подрайон Добрич към „Енергиен системен оператор" ЕАД;

29. Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД;

30. Директор на Регионална здравна инспекция;

31. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Добрич;

32. Директор секретариата на областния съвет на Българския червен кръст - Добрич;

33. Директор на РИОСВ - Варна;

34. Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД;

35. Председател на Районен кооперативен съюз Добрич;

36. Директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство";

37. Ръководител на Областна пoщенска станция Добрич към „Български пощи" ЕАД;

38. Ръководител на ЖП участък Варна - район Добрич към Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура" (ЖП гара Добрич);

39. Началник на Регионално управление на образованието;

40. Директор на Областна дирекция „Земеделие и храни" гр. Добрич;

41. Ръководител на „Лабораторен комплекс" към Хидрометеорологична обсерватория;

42. Директор на Басейнова дирекция за Дунавски район с център Плевен;

43. Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район Варна;

44. Инженер ХМС (хидромелиоративно строителство)  към „Напоителни системи" ЕАД Черно море гр. Варна;

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета