Областен план за развитие - Областна стратегия за развитие на област Добрич

 

Областната стратегия за развитие на област Добрич е основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритетите за развитие на областта, както и действията за тяхното постигане. Тя служи за определяне на регионалната политика, прилагана на ниво област. Областната стратегия за развитие конкретизира и съответства на предвижданията на НСРР за съответния период, съобразно специфичните проблеми и потенциал на областта и районите за целенасочено въздействие включени в нея. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.

Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване на областните стратегии за развитие, стратегията съдържа само основните цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без конкретни проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в общинските планове за развитие. Областната стратегия за развитие се приема от Областния съвет за развитие. 

Хоризонтът на действие на ОСР обхваща периода 2005 - 2015 г.

Областна администрация Добрич, като представител на централната власт, работи за прилагането на държавната политика за регионално развитие на областно ниво, като търси и прилага начини за усъвършенстване на управлението, укрепва потенциала на администрацията и местната общност, включва местните партньори при вземане на важни решения, съвместно търси изход от възникналите проблеми и работи за изграждането на едно по-добро бъдеще.

Законът за регионалното развитие изведе принципа на стратегическото планиране като основно средство за решаване на регионалните и местните проблеми.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета