Крушари

 files/upload/gerb_logos/Znak.png

 Община Крушари с административен център обл. Добрич е разположена в североизточната част на Република България, граничеща на север с Република Румъния, на изток с Община Ген. Тошев, на запад с Община Кайнарджа обл. Силистра и Община Тервел и на юг с Община Добричка.
Общината се намира в източната част на Дунавската равнина, състои се от 19 населени места с обща площ 417,5 км2., от които 276,5 км2. земеделска земя/66,20%/, гори 84 км2./20%/ и основна пътна мрежа III и IV клас- 0,726 км2. (121 км.) /20%/. Населените места заемат 16,9 км2., а транспорта и инфраструктурата обхващат 2016 дка от територията на общината.
Климатът в общината е умерено континентален. Средната годишна температура варира около 11,7 оС., средните максимални стойности отчетени през месец юли са около 36,7 оС., а минималните през декември - януари варират около -13 оС. Относителната влажност на въздуха е 73%. Средногодишния размер на валежите е 402 мм., а снежната покривка се задържа за около 38 дни в годината.
Теренът в голямата си част е равнинен с надморска височина 200 м.. Плодородните площи и подходящият климат благоприятстват развитието на земеделието и животновъдството.
Общината е бедна на повърхностни водни ресурси. На територията и са изградени два микроязовира, захранвани от естествени водоизточници, като водната площ на двата язовира е 325 дка. Единият от тях е на границата ни с община Тервел и се захранва от р. Добричка.
Крушари се намира на 32 км. от областния център, на 85 км. от гр. Варна, на 70 км. от Балчик и Силистра. Общината е отдалечена от големите пазарни центрове.
Административния център е с. Крушари. Управлява се от тринадесетчленен Общински съвет и кмет, селата са разделени на десет кметства и шест кметски наместничества.

 

Община Крушари

 Председател на Общински съвет Кмет
 Видин Каракашев
 Илхан Мюстеджеб
files/upload/symbol/tel.pngтел.  05771 / 22 72 files/upload/symbol/tel.pngтел.  05771 / 20 24
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05771 / 21 36 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05771 / 21 36
files/upload/symbol/mail.pngeMail krushari@dobrich.net  files/upload/symbol/mail.pngeMail krushari@dobrich.net
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт www.krushari.bg

Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Крушари

 

 

 


Актуално

съобщение

анкета