Генерал Тошево

files/upload/gerb_logos/GERB.png

 

Община Генерал Тошево е втората по големина в рамките на Област Добрич. Разположена е в Североизточната част на Република България и попада в Североизточния район с център град Варна. Територията й е 982,238 кв.км., което представлява 20,81 % от територията на област Добрич и 4,92 % от Североизточния район. Граничи с Република Румъния, общините Добрич, Каварна, Шабла, Балчик и Крушари. Състои се от 41 населени места, от които 1 град и 40 села, с население от 18745 души, представляващо 8,99 % от населението на областта и 1,46 % от населението на Североизточния район.

Общината се характеризира с добри природни дадености и ресурси - равнинен релеф, предполагащ развитието на модерно земеделие, значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, защитени територии, микроязовир. Климатът в Общината е умереноконтинентален. Плодородните черноземни почви допълнително благоприятстват развитието на земеделието.

 

Община Генерал Тошево

 Председател на Общински съвет Кмет
  д-р Яна Бонева Георгиева
 Валентин Димитров
files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 30 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05731 / 20 20
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05731 / 25 05
files/upload/symbol/mail.pngeMail obsavet@toshevo.org  files/upload/symbol/mail.pngeMail mail@toshevo.org
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://toshevo.org/

 

Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Генерал Тошево

 


Актуално

съобщение

анкета