Добричка

files/upload/gerb_logos/gerb_selska.png

 

Община Добричка се намира в Североизточна България и заема голямата част от Южна Добруджа. Територията на общината е с обща площ 1 296 163 дка и е най-голямата по площ община в Република България и 62-ра по население. Община Добричка е разположена в земите на Южна Добруджа върху хълмиста равнина със средна надморска височина 240 м. около град Добрич, който е отделен общински център. Общината попада в източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е развита върху Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в разчленението на релефа.
Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина, развити в областта на стъпалното пропадане към Варненското структурно понижение. Съществуващите притоци на река Дунав са с непостоянен отток, като протичат във врязани каньоновидни долини. Характерни са сухите дерета и плоски вододели, които поради литоложки причини имат контрастни ниски стойности на разчленение.

 

Община Добричка

 Председател на Общински съвет Кмет
 д-р Ердинч Хаджиев
 Соня Георгиева
files/upload/symbol/tel.pngтел. 058 / 603 119 files/upload/symbol/tel.pngтел. 058 / 601 690
   files/upload/symbol/fax.pngфакс 058 / 600806
files/upload/symbol/mail.pngeMail  files/upload/symbol/mail.pngeMail kmet@dobrichka.bg
  obshtinskisavet@dobrichka.bg files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://www.dobrichka.bg/

 

 Кметове и кметски наместници на населени места в община Добричка

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка

 


Актуално

съобщение

анкета