Проект ИИСДА

files/upload/symbol/1-OPAK_ESF.jpg

Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност". ИИСДА е от значение както за по-добрата работа на самата администрация, така и за качественото информиране и обслужване на гражданите и бизнеса. Тя ще осигури единен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт. Принципът на добро управление е основополагащ при реализирането на проекта.

 

files/upload/symbol/logo_iisda.jpg

 

Каква е целта на проекта?

Общата цел на проекта е осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на администрацията за постигане на ефективност в нейната работа.

Чрез новоизграждащата се ИИСДА ще се постигне пълно взаимодействие между самостоятелно функциониращите системи на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации. Към момента въвеждането на данни става поотделно, в три необвързани една с друга системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). Ключова част от функционирането на Интегрираната информационна система ще бъде Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който се поддържа електронно. СУНАУ ще се превърне от "списък" в регистър на административните услуги. Той ще служи като динамичен каталог на услугите, към който ще се обръщат всички останали информационни системи - за тарифи, за определяне на свързани/зависими услуги и др. Така ще се избегне вписването на дублиращи се услуги под различни наименования. Ще се постигне стандартизация както на услугите, така и на самите процеси по тяхното предоставяне. Това ще улесни потребителите и ще увеличи тяхната информираност. С внедряването на новата интегрирана система се постига еднократно въвеждане и многократно използване на данните. Дава се възможност административните структури да използват съдържанието на новата система, за да поддържат официалните раздели на своите интернет страници. Данните в ИИСДА ще се предоставят в отворен формат, в съответствие с ангажиментите за Отворени данни (Директива 2013/37/ЕС) и Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Кои са целевите групи?

Целевите групи на проекта обхващат централните администрации на изпълнителната власт, областни и общински администрации.

Какви са основните дейности?

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Подготовка на документация и възлагане на дейности по Закона за обществените поръчки

Дейност 3: Подготовка на проекти на нормативни актове

Дейност 4: Обновяване съществуващите информационни системи в единна ИИСДА

Дейност 5: Внедряване на ИИСДА

Дейност 6: Разработване на наръчник за оформяне на съдържанието, въвеждано в ИИСДА

Дейност 7: Обучение на крайни потребители на ИИСДА

Дейност 8: Осигуряване на качеството на ИИСДА

Дейност 9: Провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно

поддържане на информацията в ИИСДА

Дейност 10: Дейности за информация и публичност

Дейност 11: Одит

Каква е продължителността на проекта?

Продължителността на проекта е за период от 33 месеца - от месец февруари 2013 г. до месец ноември 2015 г.

Проектът е на обща стойност 1 494 118,99 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета