Икономическа справка

     БВП на Област Добрич за 2004 г. е 780 млн. лева, а БВП на глава от населението е 3758 лева. Брутната добавена стойност по основни икономически сектори е следното:

Област Добрич Република България
• Аграрен сектор -180 млн. лв (26,6%) 3 559 млн. лв (11,0%)
• Индустрия - 101 млн. лв (14,9%) 9 487 млн. лв (29,2%)
• Услуги - 395 млн. лв (58,5%) 19 390 млн. лв (59,8%)


Селско стопанство

     Регионът е един от крупните производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия тук са изключително благоприятни за развитие на растениевъдството- за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Делът на обработваемата земя в земеделските територии е най-висок спрямо останалите области в страната- 98,8% при средно 90,9% за страната.

 

Основна заетост на територията по групи култури за 2006 г.

Област Добрич

хектари

% от Използваната земеделска площ Област Добрич

% от Използваната земеделска площ

Р.България

Зърнени култури

201415

54,7%

31%

Маслодайни култури

106919

29%

15,6%

Технически култури

917

0,2%

1,2%

Зеленчуци и цветя

9674

2,6%

2,2%

Ливади и едногодишни фуражни (без царевица)

3360

0,9%

1,9%

Постоянно затревени площи и ливади-овощни градини

36352

9,9%

36,2%

Трайни насаждения 

3869

1,1%

3,5%

Угари 

5804

1,6%

8,4%

Използвана земеделска площ

368310

100%

100%

Необработена земя 

4277

1,2%

10%

Площ със селскостопанско предназначение

372587

 

 

Гори

50403

 

 

Промишленост

     Хранително-вкусовата промишленост в Област Добрич заема 48 % от промишленото производство. Мелничарската промишленост е с капацитет от над 200 тона дневно. Добре развит отрасъл е производството на хляб и хлебни изделия. В Област Добрич се произвеждат над 35% от макаронените изделия в страната. Маслодобивна промишленост е с капацитет 200 тона дневно.
Преработката на мляко в областта преди беше концентрирано основно в едно предприятие, докато в момента млекопроизводството се осъществява от 20 различни по капацитетни възможности фирми, разпределени неравномерно из осемте общини. В област Добрич се произвеждат сирене, кашкавал, кисело мляко, млечно масло, сухо мляко и сладолед.
     В област Добрич е добре развита месодобивната промишленост. В областта има голяма птицекланица, както и най-голямото предприятие в страната за производство на яйца. Силните позиции на областта като производител на хранително-вкусова продукция се обуславят преди всичко от установените традиции, наличието на квалифицирана работна ръка, от големите възможности на местното селско стопанство и доброто взаимодействие на тези отрасли.
     След най-силно развитата ХВП по степен на развитие са нареждат обувната, шивашката, кожаро-кожухарската, химическата, металургия и машиностроене, текстилната и трикотажната, дърводобивната и дървообработващата, електронната и електротехническата, производството на строителни материали и др.

Транспортни връзки

     В областта е развита гъста пътна мрежа, има един международен път Е-87, свързващ ГКПП Дуранкулак на българо-румънската граница с ГКПП Малко Търново по протежение на черноморското крайбрежие, няколко второкласни пътища, свързващи гр.Добрич със Силистра, Варна и КК"Албена". През територията на област Добрич преминава една железопътна линия, чрез която се осъществява преносът на товари към вътрешността на страната и към чужбина (Румъния).
     Осъществяването на външно-търговска дейност посредством воден транспорт се улеснява чрез пристанище Балчик, пристанището на р.Дунав при гр.Силистра, както и големия и разнороден пристанищен комплекс Варна, Варна-Запад и Леспорт.
     Най-близко разположеното международно летище е на 47 км от гр.Добрич- летище Варна.

Енергийна инфраструктура

     През територията на областта преминава главният газопровод, свързващ Република България със страните от ОНД, както и две транзитни трасета за Турция, Гърция и Македония. Множество обществени сгради, промишлени предприятия и битови абонати са газифицирани в гр.Добрич, гр.Генерал Тошево и частично в с.Кардам. Отделна газоразпределителна система е изградена в община Каварна- гр.Каварна чрез използване на локално находище на природен газ в местността "Зеленка" край черноморското крайбрежие. Газоснабдяването и на други общини в областта- Тервел и Добричка ще се осъществи чрез проекта за газопровод от гр.Добрич към гр.Силистра. Община Балчик планира и е предприела действия за газифициране от компресорната станция край гр.Генерал Тошево.
     Стратегическото положение на област Добрич обуславя оттук да преминават и два транзитни въздушни електропроводи 400 kV от страните от ОНД отново за задоволяване нуждите на страната и за пренос към трети страни.
     Метеорологичните характеристики на северното черноморско крайбрежие са предпоставка за развиване на производството на електроенергия посредством ветрови енергийни паркове. Вече са изградени няколко десетки по-малки или по-големи ветрогенератори с единична мощност от 300 kW до 2 MW. Интерес и конкретни стъпки за изграждане на подобни съоръжения са проявили инвеститори от Япония (Mitsubishi Corporation), Германия и Франция ("Български вятърни централи" ЕАД с 95% участие на френската фирма "Societe industrielle de l'Atlantique"/"Сосиете Индустриел дьо Л'Атлантик" ООД).

Туризъм

     Областта разполага с много добри природни туристически ресурси, които са максимално съхранени в естествения си вид. Наличието на множество минерални извори и лечебна кал благоприятства за развитието на целогодишния туризъм.
     Трите приморски общини и областният център разполагат с добри туристически ресурси. Предлагането на морския ваканционен туризъм в област Добрич обхваща територията на- Балчик, Каварна, Шабла. С него са свързани по-голямата част от дейностите и приходите на местното население. Характерно за дейността е подчертаната сезонност в предлагането на туристическите услуги и другите съпътстващи го дейности.
     На територията на областта са създадени благоприятни условия за целогодишно развитие на деловия и конгресен туризъм, има добра материална база за развитието на ловния туризъм и на културно-познавателния туризъм. Направени са първите стъпки за стимулирането и развитието на селския туризъм в областта.
     В последните години е засилен интереса от местни и чуждестранни инвеститори за построяване на голф-игрища със затворени вилни селища към тях.
     Обособени са три площадки в различни фази на изграждане в землищата на гр.Балчик ("Lighthouse Golf Resort", проектирано от Ян Уснам в съдружие с "Юръпиън голф дизайн" и "Black Sea Rama" с проектант световноизвестният Гари Плейър) и между селата Божурец и Топола (община Каварна)- "Thracian Cliffs Golf end Spa Resort" отново с дизайнер Гари Плейър. В процедура е изграждането на голф-игрище и в община Шабла. Чрез развитието на този вид туризъм ще се обогати туристическото предлагане за област Добрич, ще се удължи туристическия сезон, ще предоставят нови възможности както за местното население, така и за поддържащи фирми от региона.

Занаяти

     В гр. Добрич функционира Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич". Музеят представя архитектурата, бита и стопанското минало на град Добрич от края на ХІХ и началото на ХХ век. Той има за цел съхраняване и развитие на традиционните добруджански занаяти, бит и култура. Гостите на комплекса имат възможност да се запознаят с производствения процес на традиционни български занаяти- коване, грънчарство, кожарство, шапкарство, бъчварство, книговезане, хлебарство и пекарство, иконопис, дърворезбарство, терзийство, плетачество, дървостругарство, златарство и др. На територията му действат геврекчийница, бозаджийница, кафене.


Природни туристически забележителности

     Районът представлява една изключителна мозайка от природни и археологически обекти и над него преминава единият от двата основни миграционни пътя на птиците- Via Pontica.
     Република България е подписала Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони през 1975 г. и участвува с 4 влажни зони- Сребърна, Атанасовското езеро, Аркутино и Дуранкулашкото езеро (площ 450 ха), като последното е на територията на област Добрич.
     Тук са разположени крайбрежните влажни зони с международно значение- превърнали се в най-важните зимовища в Европа на редица видове водоплаващи птици (повече от 350 000 са зимували през 1997 г. на езерата в Шабла и Дуранкулак), реликтни степни пространства с изключително богата растителност- почти 400 вида, от които 40 редки, застрашени от изчезване и ендемични (срещащи се само тук). Защитената местност "Шабленско езеро" обединява две крайбрежни езера (в Езерец и в Шабла), отделени от морето с широка пясъчна ивица. Те са свързани помежду си с изкуствен канал и влизат в границите на защитената територия от 510 ха, която представлява полоса около оградата на правителствената резиденция. Двете влажни зони представляват един уникален комплекс като Шабленското езеро е едно от най-големите находища на водна лилия и жълта водна роза в България.
     На територията на Община Шабла, Международната фондация "LE BALKAN" съвместно с НПО Le Balkan-France Society и НПО Le Balkan-Bulgaria Foundation осъществяват съвместни проекти за опазване на биоразнообразието. Проект "Опазване и валоризиране на екосистеми в Българска Добруджа" е финансиран със средства отпуснати от Правителството на Франция през 1996 г. В рамките на проекта е създадена нова структура на местно ниво за опазване и управление на влажните зони и биоразнообразието в езерата край гр.Шабла и с.Дуранкулак.
     На територията на областта се намират резерватите "Калиакра"- 687,5 ха като това е единствения в България резерват, който включва и морска територия, поддържан резерват "Балтата"- 197,7 ха- най-северно разположената в българското черноморско крайбрежие лонгозна гора. Други природни забележителности са местностите "Таук лиман" и "Яйлата" също разположени на черноморския бряг.
     Във вътрешността на областта въпреки интензивното развитие на земеделието са се съхранили кътчета на дивата добруджанска природа- любознателния природолюбител може да посети защитените местности "Долината на дроплите", "Орлова могила", "Александрийската гора" и "Арборетум". През последните две години са обявени нови защитени местности- "Суха река" и крайграничните гори "Росица", "Лозница", "Бежаново".
     Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" ще бъде обогатена с множество защитени зони по Директивата за птиците и Директивата за местоообитанията, разположени на територията на област Добрич. Одобрени или в процес на разглеждане от Министерски съвет са защитени зони "Хърсовска река", "Суха река", "Росица-Лозница", "Изворово- Краище", "Кардам" "Чаиря", "Долината на р.Батова", "Крайморска Добруджа", "Белите скали", "Златни пясъци", "Комплекс Калиакра", "Шабленски езерен комплекс", "Дуранкулашкото езеро".

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета