Географска справка

      Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. Тя попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на северозапад със Силистренска област. На територията на областта са гранично-пропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково.
    Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за запазването на чиста околна среда за Добричка област. На територията на областта не съществуват големи замърсяващи предприятия от миннодобивната, енергийната или химическа промишлености. Въпреки интензивното развитие на селското стопанство, на територията на област Добрич съществуват и недокоснати от антропогенната дейност места.
     Територия: 4 719 кв. км. (4,24% от територията на Република България) Обработваема земя: 344 558,3ha (7,1% от използваната земеделска земя в България).

     По статистически данни от Преброяване 2011 г., населението на област Добрич към 01.02.2011 год. е 189 677 души. По този показател областта е на 14 място в страната, по площ на 8-мо място, като е най-голяма в Североизточния регион, а гъстотата е 44 души на кв. км.

Териториална структура на област Добрич

     Структурата на територията по начин на ползване според баланса на територията на област Добрич към 31.12.2000 г. е следният :

Земеделски територии

379 142,1 ha

80,3%

Горски територии

57 944,1 ha

12,3%

Нас. места и др. урбанизирани територии

25 772,9 ha

5,5%

Водни течения и водни площи

1 348,4 ha

0,29%

Територии за добив на полезни изкопаеми

4 011,7 ha

0,85%

Територии за транспорт и инфраструктура

3 752,1 ha

0,79%

     Поради благоприятните физико-географски фактори- равнинен релеф и много добра почвена структура- следва и големият дял на земеделските територии- 80,3% при средно за страната 58%. Анализът на разпределението на земеделските територии по начин на ползване разкрива доминиращия дял на нивите пред трайните насаждения, мерите и пасищата във всички общини. Много малък е делът на горските територии- само 12,3% при средно за страната 34%. При това този процент се дължи главно на полезащитните горски пояси, докато делът на същинските гори е много нисък.
     Областта е много бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,28% при средно за страната 2% и се дължи на геолого-географските фактори. От по значимите реки през област Добрич протичат р.Суха река и р.Батова. На територията има три езера- Дуранкулашко, Езерецко и Шабленско, 44 микроязовира и над 250 естествени чешми, подхранвани от карстови води.


Актуално

съобщение

анкета