Демографска справка

  ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

 Към 31 декември 2012 г. населението на област Добрич е 186 445 души, което  представлява 2.6% от населението на България и нарежда областта ни на 16-о място по брой на населението - непосредствено след област Сливен и преди област Враца.


 В област Добрич мъжете са 91 454 (49.1%), а жените - 94991 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. В страната на 1000 мъже се падат 1054 жени. В Добруджа броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната. 

 Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2012 г. в областта отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 47.6%. През 2010 г. този коефициент е бил съответно 44.9%. Най-неблагоприятно е това съотношение в областите Видин, Ловеч и Монтана. 

 Остаряването на населението на областта води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2011 г. е 42.28 години, а в края на 2010 г. е била 41.32 години. 

 Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2011 г. тези граници са до навършването на 60 години за жените и 63 години за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към края на 2011 г. е 115 хил. души, или 61.3% от населението на област Добрич. Над трудоспособна възраст са 45 хил. души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст - 28 хил. души, или 14.8% от населението на областта.

 Към края на 2011 г. населените места в областта са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В нашата област няма обезлюдени  населени места. В 15.3% от населените места живеят от 1 до 50 души. В градовете живеят 129 668, или 68.9%, а в селата - 58 420, или 31.1% от населението на областта. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. 

 През 2011 г. в областта са регистрирани 1 862 родени деца, като от тях 1 843 (98.98%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е нараснал с 16 деца. Коефициентът на общата раждаемост[1] през 2011 г. е 9.8‰, а през предходните 2010 и 2009 г. той е бил съответно 9.2‰ и 10.5‰. 

 Броят на живородените момчета (955) е с 7% по-голям от този на живородените момичета (888), или на 1 000 момчета се падат 930 момичета. 

 В градовете и селата живородените са съответно 1 223 и 620 деца. Коефициента на  раждаемост на населението в градовете е 9.4, а на 1 000 души от населението в селата се падат - 10.5 живородени деца. През 2010 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 9.4‰. 

 В териториален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София (столица) и Варна. С най-ниска раждаемост през 2010 г. се отличават областите Видин и Смолян. Област Добрич е на 12 позиция с 9.8‰. 

 По-високото ниво на раждаемост през последните няколко години се дължи предимно на повишаването на плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост[2]. Докато през 2005 г. средният брой живородени деца от една жена е бил 1.42, то през 2008 г. той достига 1.54, и през 2011 г. - 1.69 деца. 

 И през 2011г. продължава тенденцията на увеличаване на средната възраст на жените при раждане на първо дете (24.9 години) и сключване на първи брак (26.9 години). През 2004 г. тя е била 23.6 години, а през 2010 г. - 24.6 години.

 През 2011 г. броят на умрелите лица в областта ни е 2 924 души и е със 74 по-малък от този през 2010 г., а коефициентът на обща смъртност[3] (15.5‰) се е увеличил с 0.4‰. 

 Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (17.3‰) отколкото при жените (13.7‰) и в селата (22.8‰) в сравнение с градовете (12.2‰). За България коефициентът на обща смъртност е 14.7‰. Сред всички административни области в страната с най-висока смъртност се отличават областите Видин, Монтана и Перник, докато най-ниска стойност на този показател е регистрирана в областите София (столица) и Варна. Добрич е на 16 позиция. 

 След 1997 г. започна да се формира трайна тенденция на намаляване на детската смъртност. През 2011 г. в област Добрич са умрели 16 деца на възраст до една година. В сравнение с предходната година техният брой е по-малък с 10 деца. Коефициентът на детска смъртност е 8.7‰[4], като е с 5.5‰ по-нисък от този през 2010 г. поради по-малкия брой живородени деца. Достигнатото равнище на детската смъртност през последните пет години е най-ниското в демографското развитие на областта. 

 Броят и структурите на населението в края на 2011г. са изчислени въз основа на получените резултати от проведеното към 1.02.2011г. преброяване на населението и съответните изчисления, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината.

------------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината

2 - Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година. 

3 - Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината. 

4 - Брой умрели деца на възраст под една година на 1 000 живородени деца.

--------------------------------------------------------------------------------------
Данните са по информация на НСИ от преброяването през 2011 г. и някои годишни статистики след тази дата


Актуално

съобщение

анкета