ПРОЕКТ SEEMORE

files/upload/symbol/logo_seemore.jpg

ПРОЕКТ SEEMORE

(Sustainable and Energy Efficient Mobility Options in tourist Regions in Europe)

(20.03.2012 - 20.03.2015)

www.seemore-project.eu

 

   Проект SEEMORE се финансира от Програма „Интелигентна Енергия - Европа", с управляващ орган EACI. Водещ партньор е консултантска фирма CINESI - Испания, специализирана в транспорт и мобилност. Останалите партньори са от Австрия, Швеция, Италия, Португалия, Малта, Кипър, Полша и България. За нашата страна партньор е Клуб „Устойчиво Развитие на гражданското общество" (www.csdcs.org), който е Национален координатор на Мрежата по градска мобилност ЕРОММ (www.epomm.eu).

   Избрани са региони за въздействие, където се развива морски туризъм. За България целевия регион обхваща морски общини в област Добрич.

    На местно ниво Проектът се осъществява с активното участие и подкрепа от страна на Областния управител на Област Добрич, Кметовете на Общините Добрич, Балчик, Каварна, Висшето ръководство на Курортен комплекс „Албена", Търговско-промишлената палата на Добрич, Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции, „Пътнически превози" ЕООД като най-големият транспортен оператор в региона, „Некст Байк България", местни туроператори и техни сдружения.

    Фокусът на дейностите по проекта е върху взаимодействието на два сектора: транспорт и туризъм.

    Проектната идея на SEEMORE тръгва от убеждението, че мобилността в туристическите зони може да бъде много по-устойчива, ако посетителите използват по-малко собствени или наети автомобили. Проектът ще покаже, че поведението на туристите подлежи на промяна и тя може да се осъществи в 8 целеви региона. Проектният екип осъзнава, че туристите в крайморските региони са много различни, често идват от чужбина и е много трудно да им се въздейства. Затова се залага на много добра информация за мобилните опции, която ще бъде предоставена по атрактивен начин чрез основните туристически комуникационни канали на туроператори, туристически агенции, транспортни компании, туристически информационни центрове, хотели и атракциони. По този начин, SEEMORE ще демонстрира как с местни усилия може да се промени начинът на достъп до курортните зони, за да стане по-екологичен, безопасен и здравословен за туристите и населението.

 

Проектът има следните специфични цели:

 

 1. Да запознае посетителите на курортите с устойчивите начини за мобилност в туристическите зони.
 2. Да подобри сътрудничеството между туристическия и транспортния сектори, като създаде нови, енерго-спестяващи мобилни опции за ваканционните пътувания в 8 крайморски зони в Европа.
 3. Да промени начините на придвижване в туристическите региони, за да станат те по-устойчиви (това ще бъде обект на мониторинг в 8 целеви региона).
 4. Да сподели широко позитивния опит и изходните резултати с други Европейски партньори с цел и те да започнат въвеждането на по-устойчиви мобилни опции.

 

    За постигането на тези задачи се създават работни групи от експерти, които съвместно с екипа на проекта ще разработят местни планове за мобилност и ще набележат набор от  подходящи мерки за въвеждане във всеки целеви регион: Балеарски острови (Испания), Мадейра (Португалия), Форли-Чезена (Италия), Малта, Лимасол (Кипър), Добрич (България), Померания (Полша) и Бохуслан (Швеция). Положителният опит на партньорите ще бъде разпространен в други страни на Европа чрез два трансферни семинара в Триест и Констанца, както и чрез участия в международни конференции.

    На регионално равнище, по-доброто сътрудничество между туристическите и транспортни оператори ще се реализира чрез работата на експертните работни групи и взаимния обмен на данни. Посетителите на туристическите региони ще спечелят от подобрената туристическа информация, новите възможности за придвижване и интегрираните пакети за пътуване и развлечения. Много от дейностите по проекта ще бъдат от полза за местните жители, защото ще се подобри достъпността в региона и респективно - атрактивността на дестинацията. По тази причина, въпреки, че повечето от дейностите са насочени към туристите, населението също ще спечели от подобрените мобилни опции и съответните информационни инициативи.

 

В резултат на изпълнението на проекта може да се очаква:

 

 • Създаване на интегрирани информационни пакети относно възможностите за придвижване във всеки от целевите региони на SEEMORE на български и най-малко на два чужди езика;
 • Представяне на 80 дестинации с различни атракции като интегрирани пакети, включващи обща цена за устойчив транспорт и билет за вход;
 • Нови или подобрени транспортни услуги, особено за основните атракциони и ваканционни събития;
 • Промоция на велосипедния транспорт;
 • Организиране на 17 национални семинара в страните-партньори и два централно-европейски в Триест и Румъния за обмяна на опит;
 • 5-15% намаление на използването на автомобили за ваканционни пътувания в целевите региони;
 • 5% увеличаване на не-моторизираните пътувания на целевите групи в SEEMORE регионите;
 • Общо увеличение с 1.150.000 клиенти на обществения транспорт годишно в SEEMORE регионите;
 • В края на проекта 30 други туристически региона ще започнат въвеждането на мерките за устойчива мобилност, инициирани от SEEMORE, а към 2020 година ще има общо 80 такива региона с развит морски туризъм;
 • Ще се постигне редукция на използваната енергия годишно с 1.265 t през 2015 г. и 13.792 t през 2020 г.
 • Ще се постигне редукция на емисиите от парникови газове с 3.451 t CO2/год. през 2015 г. и 37.59 t CO2/год. през 2020 г.

     С последните два резултата SEEMORE ще допринесе за постигане целите на инициативата на ЕК "20 20 до 2020 - възможност за промените на климата в Европа" [COM(2008) 30 final]. SEEMORE стриктно спазва препоръката за въвеждане на мерки за подобрение на устойчивостта в транспорта, съгласно документа на ЕК "Eнергия 2020 - Стратегия за конкурентноспособна, устойчива и сигурна енергия" [COM(2010) 639 final].

    Чрез промоцията на използване на обществен транспорт, велосипеди и електромобили в туристическите региони, SEEMORE ще има принос към постигането на целите на публикуваната от ЕК Бяла Книга за Транспорта 2011.

    Подобрявайки транспортната информация за посетителите, SEEMORE също ще изпълни препоръката на Плана за Дейности по Градска Мобилност на ЕК [COM(2009) 490 final], касаеща информацията за пътниците.

 

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета