1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2, т. 1

Необходими документи

1.      Оценка на съответствието по чл. 142 от ЗУТ;

2.      Документи по  144 от ЗУТ;

3.      Документ, удостоверяващ строителната стойност на обекта;

4.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен ак Няма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал.4

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета