1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл.77

Необходими документи

1 Препис от скица на устройствен план, респективно карта за възстановена собственост, когато няма влязла в сила кадастрална карта.

 

 

 


 

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт1 месец

Такса

без такса

  Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета