Стартира процедурата за отдаване под наем на морските плажове

     С издадената Заповед се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за стопанисване на следните морски плажове на територията на област Добрич:

ОБЩИНА ШАБЛА:

 „Къмпинг „Чайка"("Космос"),  „Шабленска тузла", „Къмпинг "Добруджа"

ОБЩИНА КАВАРНА:

 „Божурец -  Топола 1",  „Божурец -  Топола 2",  „Божурец - Топола 3", „Иканталъка 2"

ОБЩИНА БАЛЧИК:

„Тузлата",  „Робинзон 2", „Кранево - международен детски лагер"

Цената на тръжната документация е в размер на 500.00 /петстотин/ лева и следва да бъде внесена по сметка на Областна администрация на област Добрич, IBAN - BG88 UNCR 7000 3106 2031 02 , BIC - UNCR BGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ОФИС ГРАД ДОБРИЧ.

Размерът на депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена, вносима при подаването и регистрирането на заявление за участие в търга включително, по банков път по сметка на Областна администрация на област Добрич : IBAN - BG89 UNCR 7000 3306 2031 16,  BIC - UNCR BGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ОФИС ГРАД ДОБРИЧ. За внесеният депозит не се дължи лихва.

             Подаването и регистрирането на заявления за участие в търга, както и получаването на тръжната документация ще се извърши, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. до 26.05.2010 год. в административната сграда на Областна администрация на област Добрич - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5,  Бюро за "Комплексно обслужване".

           Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 10.00 часа  в Областна администрация - гр.Добрич,  ул."Независимост" № 5.

     ЗАПОВЕДТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ И ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В РАЗДЕЛ "ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ" НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 
Актуално

съобщение

анкета