Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет в Североизточен район

     Днес, 26 март 2015 г., от 10.30 часа в Зала «Пресцентър» на Фестивален и конгресен център в гр. Варна, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 38 членове на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на МРРБ, Министерството на финансите, МВР, МОСВ, МЗХ, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, МТСП, МТИТС, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства; областните управители на областите от Североизточен район; представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     Заседанието бе открито и ръководено от Стоян Пасев - Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. В рамките на настоящия мандат за заместник-председател бе избран кметът на Варна Иван Портних. 
     Във връзка с необходимостта от реформиране и адаптиране на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020", бяха представени насоките за регламентиране на промените в сега действащия Закон за регионално развитие и тяхното идентифициране по всяка глава от закона. Съгласно взетото решение, членовете на РСР СИР трябва да предоставят в двуседмичен срок конкретни предложения за промени в законодателството за регионалното развитие.
     С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР с Областните съвети за развитие в СИР, представители на четирите областни администрации представиха кратка информация, относно дейността на Съветите през 2014 г.
     Информацията по следващите две точки от дневния ред бе в съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. - членове на РКК, представиха актуална информация за напредъка в подготовката, съгласуването и приемането на тези програми. Докладвана бе и подготвената от Секретариата на Съвета обобщена информация за цялата 2014 г., относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на СИР.
     Председателят запозна присъстващите със своите аргументи за реализирането на територията на СИР на проекти с приоритетно значение за развитие на сухопътната инфраструктура и инфраструктурата на морския транспорт, по-голямата част от които са заложени в Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. Подкрепено бе доизграждането на АМ "Хемус" на територията на СИР и на АМ "Черно море", утвърждаването на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, идейният проект за изграждане на плавателен канал Русе-Варна, свързващ река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море, както и изграждането на международен Експоцентър в гр. Варна. Реализирането на проектите ще окаже значителен ефект върху икономическата активност не само в Североизточен район, но и в съседния Северен централен район. Гласувано бе решение за предприемане на съгласувани действия в търсенето на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на тези проекти в рамките на настоящия програмен период.
     Кметът на община Търговище представи пред членовете на РСР аргументи за необходимостта от спешно финансиране на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за Регион Търговище", поради запълване капацитета на съществуващата в момента клетка. Гласувана бе категорична подкрепа на искането му за осигуряване на финансови средства от държавния бюджет или от други публични средства, с цел незабавно стартиране изграждането на нова клетка за отпадъци към депото.
     В края на заседанието бе представена информация за изпълнението на 4-те мащабни инфраструктурни проекта в областните центрове на СИР, съфинансирани по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Реализацията на тези проекти е насочена към повишаване качеството на живот, чрез естетизация и модернизация на градската среда и превръщането на областните градове в едно по-добро и предпочитано място за работа и отдих. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информиранността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.
     За участие в заседанието, с право на съвещателен глас бяха поканени по компетенция за част от темите в дневния ред, представители на катедра „Икономика и управление на строителството" към Стопанския факултет на Икономически университет - Варна, катедра „Архитектура и урбанистика" и катедра „Строителство на сгради и съоръжения" към Архитектурния факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", представителят за Североизточен район на Сдружение «Форум Гражданско участие», регионалният координатор за района към Екип „Общински капацитет" на Националното сдружение на общините, както и представители на общинските администрации от областните центрове.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета