Първите 100 дни: категоричен стремеж към постигане на резултати

     В началото на пресконференцията, която се проведе днес, 6 март 2015 г., д-р Новоселска припомни, че още на първата среща с медиите при поемането на мандата, е заявила, че за нея ще бъде приоритет осигуряването на публичност и прозрачност на действията й като Областен управител, както и на дейността на цялата институция. Днес тя с удовлетворение съобщи, че е изпълнила даденото обещание.
     Областният управител обърна внимание, че на сайта на Областна администрация Добрич, вече е качен Доклад за дейността на администрацията за 2014 година. „За първи път публично се предоставя пълна информация за: движението и ангажиментите на човешките ресурси; бюджета на Областна администрация; дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка в областта; по антикорупционните мерки и достъпа до обществена информация; процесуалното представителство", каза д-р Новоселска. Обобщена е информацията във връзка с упражняването на административния контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Добрич.
     В раздела за управление, опазване и защита на държавната собственост, е публикувана информация за съставените и отписани актове за държавна собственост; данни за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост и др. Подробно са описани и дейностите на Областна администрация по Закона за устройството на територията.
     Представени са дейностите на областните комисии, програмите и проектите, както и по секторни политики.
     Обновяването на информацията на интернет страницата на Областна администрация продължава, което изисква своевременно да се публикуват протоколи от заседания, заповеди и други документи по дейността, заяви Областният управител, и допълни: „Изискванията към всички служители в институцията са завишени, както по отношение на бързина, така и на качество при изпълнение на задълженията. Даден е шанс на всеки с максимална отдаденост, инициативност и отговорност да дава своя принос за укрепване на държавността в област Добрич."
     Докладът за дейността на Областна администрация Добрич за 2014 г., е наличен на сайта, в рубриката Актуално.
     Отчетът за дейността на Областния управител за първите 100 дни от мандата, можете да видите в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета