Заключителна пресконференция на проект по ОПАК на Областна администрация:

     Областна администрация приключва в срок изпълнението на проект „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич" по Оперативна програма „Административен капацитет". Областният управител д-р Маргарита Новоселска поздрави всички служители за успешното изпълнение на проекта и благодари на екипа, който бе ангажиран с неговото изпълнение през изминалите девет месеца: Миглена Пейчева, Кемал Асан и Мария Йорданова.

     Д-р Новоселска изрази своето очакване, повишаването на административния капацитет и мотивацията на служителите за по- ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения, да окаже трайно въздействие върху всеки служител - от една страна, и от друга - повишеният капацитет би следвало да въздейства положително върху ефективността на административните дейности и процеси и тяхната организация. Безспорно, това ще бъде  от полза за утвърждаване на авторитета на нашата институция, подчерта Областният управител.

     Информация за проекта в конкретика:

Проект № А13-22-28/25.04.2014 г. „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич"

     Основната цел на ОПАК е да подобри работата на администрацията, да я направи ефективна, обърната "с лице към хората" и ориентирана към потребителите на административни услуги.

1. Повишаване мотивацията на служителите за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения.
2. Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Добрич.
• Проведена една процедура по ЗОП за избор на изпълнители за дейностите, които го изискват (дейности 3).
• Верифицирани са разходи по две искания за плащане, изготвени по изискванията на Договора с УО на ОПАК.
• Извършвана е регулярна документална проверка на изпълнение на дейностите по проекта, с оглед осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол.
• УО на ОПАК прие изготвените от екипа шест междинни доклада.
• През м. януари 2015 г. екипът ще представи пред УО на ОПАК окончателен технически доклад и искане за окончателно плащане.
• Изпълнението отговори на идентифицираните потребности на служителите за 4 вида обучения в следните направления:
• - Управление на човешките ресурси;
• - Държавен протокол;
• - Прилагане на административно процесуалния кодекс;
• - Прилагане на комплексно административно обслужване.
• През периода 25.04.2014 г. - 25.01.2015 г . са проведени 4 обучения:
• по сигнатури ПП-5-1 /Прилагане на административно процесуалния кодекс/ 1 обучен служител в период 26-28 септември 2014 г.,
• по сигнатура УА-3 /Управление на човешките ресурси/ - 2 обучени служители в период 24-26 октомври 2014 г.,
• по сигнатура УА-11 /Държавен протокол/ - 1 обучен служител в период 05 ноември 2014 г.,
• по сигнатура ПП-3 /Прилагане на комплексно административно обслужване/ - 2 обучени служители в период 22-24 ноември 2014 г..
• През периода 25.04.2014 г. - 25.01.2015 г се възложи на фирмата изпълнител организирането на четири обучения по ключови компетентности на теми: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация", „Екипна и лична ефективност", „Социални отношения и ефективни преговори" и „Комуникатинти и презентативни умения".
• 3.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация 1 обучение е проведено от 19.09. до 21.09.2014 г.. - в обучението участваха 20 служители.
• 3.2.„Екипна и лична ефективност.", В периода 17-19 октомври 2014 г. се проведе второто обучение по ключови компетентности
• 3.3 Социални отношения и ефективни преговори - в обучението участие взеха 15 служители
• В периода 14-16 ноември 2014 г. се проведе третото обучение по ключови компетентности на тема: „Социални отношения и ефективни преговори", в което взеха участие 15 служители на Областна администрация Добрич, от които 7 мъже и 8 жени.
• 3.4 Комуникативни и презентативни умения - в обучението взеха участие 14 служители.
• В периода 05-07 декември 2014 г. се проведе четвъртото обучение по ключови компетентности на тема: „Комуникативни и презентативни умения.", в което взеха участие 14 служители на Областна администрация Добрич, от които 7 мъже и 7 жени.
• Резултата от проведените обучения е 69 успешно преминали курсовете на обучение служители, получили сертификати.
• Обучени 6 служители в Института по публична администрация по заявени 4 теми
• 4 обучения по ключови компетентности- обучени 69 служители
• Обобщено:Общ брой обучени служители според брой проведени обучения - 75 (в т.ч. 42 жени и 33 мъже); 8 вида обучения
• Повишена квалификация, подобрени компетентности, знания, умения и , капацитет
• Подобрена мотивация за по-ефективна работа - за по-добро обслужване на клиенти, за реализиране на проекти, изпълнение на управленската програма
• Прилагане на получените знания и умения през целия трудов/служебен стаж в областна администрация. Влияние върху останалите служители чрез споделяне на опит и добри практики.

 
Актуално

съобщение

анкета