Редовно заседание на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

     На 14.06.2012 г. от 10 ч., в дискусионната зала  на хотелски комплекс „Изида" - гр. Добрич бе проведено редовно заседание на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Желязко Желязков - областен  управител на Област Добрич, в качеството му на Председател на Регионалния координационен комитет за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

     На заседанието, с право да гласуват и вземат решения присъстваха 13 членове на Регионалния координационен комитет - областните управители на областите от Североизточен район, по един представител на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ и на Централното координационно звено,  представители на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми.

     Членовете на комитета, след предварително обсъждане взеха решение за промени във Вътрешните правила за работа на РКК, с цел подобряване координацията между УО на ОП, РСР и РКК СИР и усъвършенстване на механизма за осигуряване на актуална информация, свързана с изпълнението на операциите по съответните ОП на територията на Североизточен район. Постигането на оптимална съгласуваност в действията на тези органи, ще гарантира навременно и ефективно изпълнение на целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР, както и адекватно определяне на инвестиционните приоритети  в плановите документи за следващия програмен период.

     Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми - членове на РКК представиха актуална информация относно индикативните годишни работни програми за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз през 2012 г. и направиха презентации относно напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми на територията на СИР за първото полугодие на 2012 г. Информацията бе подготвена в съответствие с изискванията на нормативните документи в сферата на регионалното развитие, които дефинират основната функция на РКК - осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми на територията на районите от ниво 2.

     Съгласно Вътрешните правила на РКК, присъстващите бяха запознати с обобщена актуална информация, относно взетите решения на последно проведените заседания на Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и на Оперативните програми, подготвена въз основа на предоставените в Секретариата  на съвета доклади от представителите на РКК в тях. Дейността на тези колективни мониторингови  органи е свързана с одобряване на общите критерии за избор на проекти и с периодичното отчитане на съотношението между използваните ресурси и постигнатите резултати при изпълнението на оперативните програми, въз основа на което се вземат съответни  решения и се предприемат бъдещи мерки за тяхното изпълнение.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета