Комисията по заетост ще номинира кандидатите по Национална програма “Старт на кариерата 2011”

     Комисията по заетост, председателствана от заместник областния управител д-р Катя Ганова, ще разгледа постъпилите молби за работа и ще осъществи първоначалния подбор на кандидатите, въз основа на критериите, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Освен минималните изисквания за възраст, висше образование и липса на трудов стаж по специалността, утвърдените критериите за подбор отчитат показателите успех от дипломирането, равнище на владеене на чужд език и компютърна грамотност. Комисията ще номинира максимален брой младежи, но не повече от 5 за всяко работно място.

     В срок до 24 август списъкът с класираните от комисията младежи ще бъде оповестен на интернет-страницата на Агенция по заетостта и на информационните табла в дирекциите „Бюро по труда" в региона.

     Окончателният подбор ще се осъществи от съответния работодател след провеждане на интервю с одобрените кандидати.
Актуално

съобщение

анкета