Проект на МОСВ бе представен в Областна администрация

     Днес, 6 юли, в Областна администрация се проведе работна среща, в изпълнение на дейност 4 от проекта, а именно стартиране на теренните проучвания на територията на общините от Област Добрич. Проектът се изпълнява от дирекция „Национална служба за защита природата" при МОСВ. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

     Презентация направи ръководителят на проекта Николай Недялков, началник отдел „Натура 2000" в МОСВ. Той запозна присъстващите с мащабното проучване, което предстои да бъде направено. Резултатите от реализацията на проекта се очаква съществено да подпомогнат текущата дейност на администрацията на централно и на регионално ниво;  да бъде подобрено разбирането за значението на мрежата Натура 2000, като един от основните инструменти за осигуряване опазването на биологичното разнообразие. 

     Целта на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове, както и определяне на рискови за дивите птици територии за изграждане на ветрогенератори, според европейските директиви.

     Днес, в рамките на работната среща, бяха представени избраните изпълнители:

- Консорциум „Натура България", който ще осъществява картиране и определяне на природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания,

- Обединение „Еконект", които ще осъществят определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици, при проекти за изграждане на вятърни генератори.

     В работната среща, заедно със заместник областния управител Тодор Георгиев, участие взе и Държавен експерт инж. Росен Павлов от отдел „Регионално развитие и административен контрол" на Областна администрация Добрич, който в изказването си подчерта важността на проекта при подготовката на областни и общински планове, както и ползата за изготвяне на пълноценни екологични оценки за инвестиционни намерения в резултат на  базата данни и обединяването на цялата екологична експертиза в страната.

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета