Със своя заповед Областният управител определи наемател на морски плаж „Иканталъка І”

prev next
 

     На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл.7, ал.6, от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК); чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; Заповед № РД-02-14-748/08.04.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството; Протокол от 09.05.2011 г. от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плаж „Иканталъка I" на територията на област Добрич (на основание заповед РД-11-10-105/19.04.2011 г. на Областния управител на област Добрич) и предвид необходимостта от стопанисване на обекта - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, намиращ се на територията на област Добрич, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването му по предназначение, Областният управител определя наемател на морски плаж „Иканталъка I", както следва:

1.1. „Иканталъка I" - „Уайт Коуст" ЕООД със седалище и адрес: град Варна, област Варна, община Варна, район „Приморски", ул. „Цани Гинчев" № 6, ап.10, ЕИК: 103264351;

2.    Годишната наемна цена на плажа по т.1 е както следва:

2.1   „Иканталъка I"   -  8300 лв./година без включен ДДС.

     Пълният текст на заповедта, можете да прочетете в раздел "Обяви и съобщения" на сайта на Областна администрация.
Актуално

съобщение

анкета