Стипендии за студенти от ромски произход

prev next
 

     Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд Будапеща, отпуска на конкурсни начала стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: Албания,  България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.

     Годишно се предоставят около 1000 стипендии за студенти в областта на социалните (вкл. бизнес), техническите и природните науки. Стипендиите се отпускат за една година (с възможност за подновяване). Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се обучават или да кандидатстват за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в родната им страна или държава на постоянно местожителство като редовни студенти за учебната 2011-2012 година.

Програмата подпомога един и същи кандидат за обучение в:

  • една бакълавърска програма (допуска се само веднъж прехвърляне в друг университет, факултет или специалност)
  • една магистърска програма (за максимум от две години), и
  • една докторска програма (за максимум от три години)

     Важно: Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година ще става чрез Интернет. 

     На посочения по-долу адрес ще можете да намерите информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и Формулярът за кандидатстване на български език.

 http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

За допълнителна информация или разяснения, моля обръщайте се към:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56

1000 София
тел.: 02 930 66 40  
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

 
Актуално

съобщение

анкета