Областният управител участва в обществено обсъждане на проекта за газопровод - Силистра

     На основание разпоредби на Закона за устройство на територията, днес се провежда обществено обсъждане на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод високо налягане и съоръженията към него - Силистра", за частта от трасето на газопровода, попадаща на територията на община Добричка и община Тервел в Област Добрич.

     Газопроводът преминава през землищата на селата Росеново, Божурово, Камен, Лясково Житница, Черна, Крагулево - община Добричка и селата Балик, Оногур, Коларци - община Тервел.

     Областният управител е поканен и участва в общественото обсъждане в Община Добричка, което се провежда днес, 30 март, от 15 ч.

     Припомняме, че през ноември, 2010 г. Областният управител Желязко Желязков взе участие в координационна среща на всички заинтересовани страни, която се проведе в Силистра. Разговорите, имаха за цел да бъде подобрено управлението и да се координират действията по реализацията на проекта. Предназначението на газопровода е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Той ще преминава през 2 области - Добрич и Силистра, 4 общини - Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища и е с дължина 79,670 км.

     Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. От тях 75% - са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% - съфинансиране от „Булгартрансгаз"ЕАД.

     С решение № 615 на Министерски съвет  от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение.

 
Актуално

съобщение

анкета