В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Представена бе Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на Област Добрич 2007-2013 год.

   Насоките за актуализация на ОСР на Област Добрич са изготвени като са отчетени основни моменти, сред които:
  • Приетия през 2008 г. нов Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за неговото прилагане, в които са поставени нови специфични изисквания относно сроковете на действие, ролята и съдържанието на областните стратегии и общинските планове за развитие. По смисъла на ЗРР, Областната стратегия за развитие (ОСР) се трансформира от дългосрочен в средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие (РПР) на съответния район от ниво 2.
  • Членството на страната в ЕС, което предполага нови отговорности и нови механизми за управление и финансиране на регионалното развитие.
  • Актуализацията в изискванията на Европейската комисия относно разработването на стратегически и програмни документи за регионално развитие.
  • Прилагането на новите регламенти за работа със Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в периода 2007-2013 г.
  • Промените в социално-икономическите условия в страната, свързани с настоящата кризисна ситуация, които налагат преосмисляне на политиките и залагане като приоритет усвояването и ефективното използване на средствата от Европейските фондове.

     Според препоръките в Междинната оценка, Главната стратегическа цел на Областната стратегия за развитие би могла да се преформулира по следния начин: „Област Добрич да продължи да се  се развива на основата на  своите сравнителни предимства, динамично развиваща се местна икономика, ефективно усвояваща средствата от националния бюджет и европейските фондове".

     Актуализацията на стратегическия документ налага преформулиране и на Визията за развитие на Област Добрич, а именно: «Област Добрич ще се утвърди  като жизнеспособна, устойчиво развиваща се териториална единица, предлагаща атрактивна инвестиционна среда, в която местната общност  ще живее и ще се труди в хармонична природна, социална и бизнес-среда."

     На днешното заседание на ОСР бе представена и информация относно проведена среща между Областния управител Желязко Желязков, Детелина Николова- кмет на община Добрич и председател на регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците, представители на Министерство на околната среда и водите (експерти  на Управляващия орган по ОП"Околна среда"), относно възникнали проблеми по изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците- регион Провадия.

     Пред членовете на ОСР, ресорният зам. областен управител д-р Катя Ганова  предложи съставът и бе одобрено решение за определяне членовете на Звеното за мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 г. на Област Добрич.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета