ВАС се произнесе по още две дела за Дамба „Албена – Балчик”

Излязоха още две решения на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти - частна държавна собственост. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти" и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица".

- С първото решение ВАС оставя в сила Решение №65/16.042010 г. на Административен съд-Добрич, с което е обявена нищожността на заповед № РД-11-04-60/25.05.2009 г. на областния управител - Ердинч Хаджиев, определяща „Ей Пи Инвест 09" ООД за купувач на недвижим имот- частна държавна собственост. ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на РБ, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.

- С второто решение Върховният административен съд остави в сила решение № 61/30.03.2010г. на Добричкия административен съд, с което беше обявена нищожността на заповед № РД-11-04-63/25.05.2009г. на бившия областен управител, определяща „Балчик Плаза" ООД гр. Варна за купувач на недвижим имот - частна държавна собственост.

От доказателствата по двете дела безспорно е установено, че имотите изцяло попадат в брегоукрепително съоражение Дамба Албена-Балчик, което е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица.

Двете  решения  на Върховния  административен съд  са окончателни.

     Припомняме, че на 3 ноември т.г., ВАС се произнесе по първото дело за Дамба „Албена - Балчик" за обявяване на неправомерно продаден имот публична държавна собственост от бившия областен управител.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета