Обсъжда се напредъка по проект за електронно управление

prev next
files/upload/symbol/OPAK_AK.JPG

На 18 Ноември 2010г. от 13:30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе работна среща между екипа за организация и управление на проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране", финансиран от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) и изпълнителите на дейностите по него - Обединение „ТАФ", Консорциум „Ей Ен Партнърс" ДЗЗД, „Гравис България" АД и „Кавангард" ЕООД. Областна администрация Добрич бе представена от главния секретар Драгой Драгоев, координатор на проекта за СИР.

Участниците в срещата бяха информирани от г-жа Теменужка Василева за констатациите от извършената от Управляващия орган на ОПАК проверка на документацията, относно проведените обществени поръчки за избор на изпълнители на проектните дейности.

Областният управител на Плевен Иван Новкиришки запозна присъстващите с Анекса към договор № А91-31-107С/12.06.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК от 04.11.2010 г. и връчи официално подписаните Анекси на договорите по ЗОП на: Дружеството по ЗЗД «ТАФ», Консорциум «Ей Ен Партнърс» ДЗЗД и «Гравис България» АД.

Счетоводителят на проекта - г-жа Таня Вътева отчете пред присъстващите разходените до момента финансови средства по бюджета, които възлизат на обща стойност 651 000.00 лева.

В хода на работата бяха дискутирани два важни въпроса, които могат да повлияят негативно върху успешното изпълнение на проекта:

  • Забавяне на вписванията в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на подадените заявления в Съвета по вписванията от изпълнителите по проекта
  • Липса на практика по прилагане на изискванията при използване на електронния подпис за автоматично подписване на отговора на приетото заявление за предоставяне на електронна административна услуга

Обсъдени бяха и съвместните дейности, подходи, решения и методи за реализиране на задачите и преодоляване на препятствията, така че да се постигнат заложените цели и планирани ефекти за населението от Северозападен, Северен централен и Североизточен планови райони.

 
Актуално

съобщение

анкета