Приета е Областна програма за работа на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за периода 2010-2015 година

 

     Зам. областният управител д-р Катя Ганова, направи презентация на програмата, която бе обсъдена  от членовете на Съвета и приета.

     Стратегическата цел на Програмата за работа на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за периода 2010-2015 г.  е да се създадат условия за интегрирането на малцинствата в българското общество на база толерантност и взаимно зачитане. А основните  цели, заложени в документа, предвиждат:

  • Да се създадат предпоставки за адаптация и социална интеграция на етническите общности в материалните и духовните аспекти на обществения живот;
  • Да се стимулира и популяризира съвместната дейност между българското население и етническите малцинства в областта с оглед, осъществяване на интеркултурни взаимоотношения между тях;
  • Прилагане на адекватни подходи за икономическо развитие в районите със смесено население;
  • Създаване на предпоставки за десегрегация на различните етнически общности с цел: по активното им включване в обществения, икономически и социален живот на Област Добрич;
  • Провеждане на регионална образователна политика, ориентирана към личностното развитие на младия човек, към неговата индивидуална, социална и етническа цялост;
  • Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата;
  • Подобряване на жизнените условия на неравнопоставени в социално и икономическо положение малцинствени групи и осигуряване на социална защита;

В процеса на дискусия, бяха обсъдени приоритетните области на програмата: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности, култура.

     В контекста на подобряването на жилищната среда на ромите, насоки даде представителят на МТСП Петър Атанасов, който подчерта необходимостта от изграждане на социални жилища, съобразени с потребността и спецификите на ромската общност, провеждане на информационни и образователни кампании сред ромското население за формиране на качествена жилищна среда, както и подготвяне на специалисти по въпросите на жилищните условия за работа с ромите, включително кандидатстването по проекти и насърчаване на участието на специалисти роми за работа в специализирани структури по жилищна политика, устройство и развитие на територията.

     Бе прието предложението да се създаде отделен раздел в Програмата за проблемите на ромската жена.

     От изключителна важност за успешното изпълнение на настоящата програма, е активното партньорство на неправителствените организации и местните власти, стана ясно в процеса на дискусията. Ето защо, настоящата програма и нейното изпълнение ще бъдат обсъждани периодично с тях, както и активно ще се търси тяхното съдействие по изпълнение на мерките. От съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност.

     Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение. Като участници не само във формирането и реализацията на политиките за интеграция на ромската общност, но и във всички други политики, те допринасят за развитието на обществото. Включването им във всеки етап от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на всички нива, обогатява процеса от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, работещи по въпросите на ромите.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета