Изплатени са 17,7 % от бюджета на Програмата за развитие на селските райони

     През последната година темпът на обработка на проектите е ускорен като реално изплатените средства до този момент са 17,7% от бюджета на Програмата. „Това обаче не ни успокоява и затова ние активно работим в посока осигуряване на по-добра организация и повишаване на административния капацитет на Разплащателната агенция,  облекчаване на процедурите за кандидатстване по различните мерки, увеличаване на компенсаторните плащания и др., така че да увеличим темпа и да гарантираме максимално усвояване на средствата по ПРСР",  каза зам.-министър Светлана Боянова. 

     Зам.-министър Боянова разясни предложенията на Министерството на земеделието и храните, включени в шестото изменение на ПРСР. Най-важните от тях са свързани с прехвърляне на остатъчния бюджет от мярка 611 „Доплащания към националните плащания", която приключи в края на 2009 г., към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства", в частта негарантиран бюджет, предоставяне на приоритет при разглеждането на проектите от сектор „Производство на плодове и зеленчуци", комбиниране на държавната помощ за производство на качествено краве мляко и за отглеждане на кокошки - носачки с кандидатстването по мярка 121 и осигуряване на по-голяма субсидия на животновъдите, увеличаване на компенсаторните плащания за агроекология и за фермери в необлагодетелствани райони.

     В средата на 2011 г. е планирано да стартира още една мярка от Програмата за развитие на селските райони, по която ще се финансират проекти за изграждане на хидромелиоративни съоръжения. Бюджетът по мярката е 90 млн. евро и нейната цел е да стимулира възстановяването на съществуващи или създаването на нови поливни площи в страната. „Чрез тази нова мярка от ПРСР ние ще отговорим на предизвикателствата пред българското земеделие, свързани със засушаването и ще стимулираме производството на зеленчуци", обясни зам.-министър Светлана Боянова.

     Мисли се по посока прехвърляне на средства и към т.нар. публични мерки от Програмата, по които интересът е огромен, а подадените проекти надхвърлят предвидения бюджет.
Актуално

съобщение

анкета