Служители от Областна администрация Добрич взеха участие в работен семинар по проект

prev next

     На 13 септември 2010 г. от 10:00 часа, в хотел „Балкан", с. Чифлик, община Троян, се проведе семинар за представяне на Вътрешните правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в областните администрации, към под-дейност 2.3 „Подготовка на инструкция за тяхното привеждане към нуждите на конкретната администрация", по изпълнение на проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен Централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране" на Областна администрация Плевен, по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
     Семинарът се организира в изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост", сключен между Областна администрация Плевен и Дружество по ЗЗД "ТАФ".

     В събитието взеха участие 24 представители на областните администрации, целеви групи по проекта.
     На семинара се припомниха принципите  на електронното управление и използването на електронен документ и електронен подпис, бяха представени разработените типови вътрешни правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в областните администрации.
Проведоха се дискусии върху предложените текстове на конкретни типови вътрешни правила за отделни администрации.

     Областна администрация Добрич бе представена от главния  секретар Драгой Драгоев, координатор на проекта за СИР, старши експерт Пламен Станев и главен експерт Райна Ташева.
Актуално

съобщение

анкета