Областният управител Желязко Желязков ръководи редовното заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 24 членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, , Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     Съгласно приетия дневен ред членовете на Регионалния съвет обсъдиха и приеха Годишната индикативна програма за работата на РСР през 2010 година, разработена в съответствие с изискванията на  чл.49, т.15 от ППЗРР  от областните управители на Област Добрич и Област Шумен, председателстващи РСР през 2010 година. В Годишната индикативна програма са определени основните цели и приоритети за дейността на съвета  през 2010 година, както и финансовите ресурси, необходими за реализирането на планираните дейности.

     Съгласно взетите решения на предишното заседание на съвета, свързани с процедурата за обсъждане и приемане на внесените тогава за разглеждане три проекта - Стратегически дневен ред за дейността на Регионалните съвети за развитие до 2013г., Стратегия за организационно развитие на административните структури и звена, свързани с дейността на Регионалните съвети за развитие до 2013г. и  Актуализиран документ за изпълнението на Регионалния план за развитие /РПР/ В Североизточен район за периода 2009-2013г., членовете на РСР предоставиха своите становища и препоръки до Секретариата за обобщение и нанасяне на необходимите  корекции. Във връзка с това, Секретарят на съвета г-жа Петя Несторова - началник отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район" - Варна, предостави информация за отразените промени и допълнения в трите проекта.

     Основен акцент в работата на съвета на това заседание бе представянето на Годишния доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013г. през 2009г.,  представен от Секретаря на съвета. Докладът се разработва от териториалното звено на МРРБ за Североизточен район, въз основа на информация и данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение и обхваща една календарна година от периода на действие на РПР. Годишният доклад съдържа информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на региона, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му. РСР в СИР е орган за наблюдение на  изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013г.

     Беше отчетено, че по информация на Управляващите органи на Оперативните програми, на територията на СИР са сключени 419 договора на обща стойност 289,6 млн. лв. с общини, областни администрации, неправителствени организации и академични институции за осъществяване на проекти по отделните Оперативни програми, финансирани от ЕС, както следва: 50 договора по ОП „Регионално развитие" на стойност 126,6 млн.лв, 29 договора по ОП „Околна среда" на стойност 118,2 млн.лв, 23 договора по ОП «Административен капацитет» на стойност 7,5 млн.лв, 33 договора по ОП «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика» на стойност 10,3 млн.лв, 125 договора по ОП «Развитие на човешките ресурси» на стойност 5,2 млн.лв, 1 договор по ОП «Транспорт» на стойност 3, 9 млн.лв, 155 договора по Програмата за развитие на селските райони на стойност 16,8 млн.лв и 3 договора по ОП «Развитие на сектор рибарство»  на стойност 1,1 млн.лв.

     Изпълнението на проектните дейности, част от които вече са финализирани, ще допринесе за постигане на приоритетите и стратегическите цели на плана.

     Председателят Ж. Желязков предложи обсъждане на внесения документ, след което членовете на РСР в СИР гласуваха приемането на Годишния доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. през 2009 г.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета