Днес се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем от Областния управител на морските плажове

    В Протокол на комисията, одобрен от Областния управител, е записано:

„За морски плаж  „Божурец - Топола 1" беше представено заявление от един кандидат за участие в търга - „Калиакрия Пропърти мениджмънт" ООД.

            За морските плажове „Къмпинг „Чайка"(„Космос"), „Шабленска тузла", „Къмпинг „Добруджа", „Божурец - Топола 2", „Иканталъка 2", „Тузлата" и „Кранево - международен детски лагер"      не бяха представени заявления от кандидати за участие в търга.

На основание предложените годишни наемни цени от допуснатите до участие в търга кандидати за наематели, комисията                            

РЕШИ:

  • 1. Класира на първо място от допуснатите ценови предложения на кандидатите - участници в търга, както следва:

 

  • - за морски плаж „Божурец - Топола 3" :

          „Трейшън Клифс Голф Енд Спа Резорт"     

  • - за морски плаж „Робинзон 2" :

            „Голф фешън" ЕООД         

  • 2. Поради това, че за морските плажове „Къмпинг „Чайка"(„Космос"), „Шабленска тузла", „Къмпинг „Добруджа", „Божурец - Топола 1", „Божурец - Топола 2", „Иканталъка 2", „Тузлата" и „Кранево - международен детски лагер" са подали заявление за участие в търга по-малко от двама кандидати, на основание чл.45, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост търгът за тези плажове се обявява за непроведен.
  • 3. Предлага на Областния управител на област Добрич да издаде заповед за определяне наемателите, цената и условията за плащане и сключи договор за наем със спечелилите търга кандидати (класирани на първо място по т.1 от решенията на комисията) - „Трейшън Клифс Голф Енд Спа Резорт" ЕАД и „Голф фешън" ЕООД."

                       

 
Актуално

съобщение

анкета