В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Представители на Областна администрация Добрич участваха в работна среща

По инициатива на областния управител на област Велико Търново в Арбанаси на 28 и 29 септември 2023 г., се проведе работна среща, имаща за цел да се обсъдят проблеми в работата, да се коментират добри практики и извлекат изводи. От името на Областна администрация Добрич в работната среща участваха директорът на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ Силвия Енчева и главен експерт „Държавна собственост“ инж. Пеню Петров.

От Пресслужбата на Областна администрация Велико Търново информират, че в рамките на срещата представителите на изпълнителната власт по места са коментирали следните теми: стопанисване и управление на държавни имоти, с акцент върху сградната собственост; почистването на речните корите; прехвърлянето на язовирите от страна на общините към Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“; централизация на счетоводната система; добри практики в работата на областните администрации, както и актуални теми, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК.

Обсъдени са били казуси по контрола за законосъобразност на актовете на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване, актуалната съдебна практика и тълкувателните решения на Върховен администравен съд, последните изменения в разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс, както и проблеми с предстоящите местни избори.

Участниците са се обединили около решение за изготвянето на конкретни предложения до Министерският съвет за извършване на изменения и подобрения в действащата нормативна уредба.
Актуално

съобщение

анкета