На Областна среща бе обсъдено планирането на социалните услуги

     На срещата присъстваха общинските екипи с техните координатори, представители на НПО, ръководители и представители на социални заведения и специализирани институции, предоставящи социални услуги в общността - държавна отговорност.

     Присъстващите на събитието бяха запознати с целите, обхвата и участниците в областното планиране на социални услуги, с ролята и задачите на всеки участник, със стъпките и методите на събиране на информация и анализ на ситуацията, както и с крайната цел на процеса - изработването на социалната стратегия на Област Добрич.

      Новият модел на планиране и новите тенденции в тази насока, бяха разяснени от зам. областния управител д-р Катя Ганова, която обърна внимание, че създаването на мрежата от социални услуги трябва да се предшества от обстоен анализ на потребностите на всяка община и да отговаря на нуждите на рисковите групи в съответната област.

      В срок до 5 юни общинските координатори следва да представят своите анализи по отношение на рисковите групи и потребностите от предоставяне на социални услуги на територията на съответната община.

     Гост на Първата областна среща бе Ана Попова, консултант на УНИЦЕФ, която даде много висока оценка на работата на оперативния екип от Област Добрич, на проведените срещи по работни групи и на цялостната организация на процеса, чиято крайна цел е разработването на Областната стратегия за социални услуги в срок до 31 октомври.

      Оптимизирането на социалното планиране и създаването на дългосрочната стратегия, произтича от нормативните промени в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение. Мотивите са продиктувани от новите тенденции в контекста на европейската политика и извеждането на социалните услуги като приоритет.

 

             

   
Актуално

съобщение

анкета