„БУЛСТОУН” ООД ще добива варовици от находище „Коларци”

     „БУЛСТОУН” ООД, гр. Варна, ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Коларци”. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.
     Находище „Коларци” е разположено в землището на с. Брестница, община Тервел, област Добрич. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период „БУЛСТОУН” ООД ще вложи над 199 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 1.2 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Тервел.
     С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „БУЛСТОУН” ООД.Актуално

съобщение

анкета