Европейската комисия извършва проучване за нелоялните търговски практики (НТП)

С нарочно писмо председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Юлия Ненкова се обръща за съдействие с цел да достигне информацията за извършваното проучване от Европейската комисия (ЕК) за нелоялни търговски практики до по-широк кръг заинтересовани, които да се включат в анкетата. В писмото си до областния управител Здравко Здравков председателят на КЗК припомня, че Комисията е националният орган, прилагащ европейското и национално законодателство в областта на нелоялната конкуренция.

Третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти Европейската комисия е стартирала през м. декември 2022 г. То се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният  административен орган, който  прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu)

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата. Анкетата е достъпна тук - EUSurvey - Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г. След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Областният управител Здравко Здравков призовава заинтересованите субекти да бъдат активни и попълнят анкетата.
Актуално

съобщение

анкета