Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич проведе редовно събрание

prev next

Днес – 30 ноември 2022 г., се проведе редовно събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич, което бе председателствано от областния управител Здравко Здравков. На събранието присъстваха и представители на водния оператор – „ВиК Добрич“ АД, изпълнителният директор Тодор Гикински, инж. Венцислав Колев и Маргарита Георгиева.

По първа точка от дневния ред финансистът на АВиК Мими Атанасова представи проекта на бюджета на Асоциацията за 2023 г. в размер на 69 462 лв. Държавата, която има 35 % в АВиК ще осигури вноска в размер на 24 312 лв., а останалите 65 % собственост на общините трябва да внесат общо 45 150 лв. Единодушно проектът на бюджет бе одобрен от присъстващите, представляващи 100 %. Бюджетът ще се разходва в годината, съгласно изискванията на нормативната уредба, както следва – 59 462 лв. за работни заплати, осигуровки, граждански договори и 10 хил.лв. – за издръжка, консумативи, договор за обслужване.

По втора точка не постъпиха предложения за дискусия.

В рамките на дневния ред се дискутира казусът с придобиване правото на собственост чрез констативни протоколи от „Албена“ АД на няколко водни сондажа на територията на община Балчик. Изпълнителният директор на „ВиК Добрич“ АД Тодор Гикински бе категоричен, че чрез това действие „Албена“ АД нанася щета на държавата, като допълни, че по същия начин е придобита и собствеността върху пречиствателната станция /ПСОВ/ и това е пречка за реализирането на мащабен проект, който е одобрен и област Добрич не може да усвои 115 млн. лв.

Областният управител информира членовете на АВиК, че по казуса води диалог с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите, тъй като въпросните сондажи са с минерална вода, и интересът на държавата ще бъде защитен по съдебен път като се претендират издадените нотариални документи за собственост. Зам.-кметът на Община град Добрич инж. П. Керванов попита дали не би могло да се намери решение и за ПСОВ Албена, за да не бъдат загубени за област Добрич средствата за ВиК-инфраструктура. Здравко Здравков увери членовете на АВиК, че отново ще постави на вниманието на ресорните министри и министър-председателя казуса с ПСОВ Албена, като допълни, че той нееднократно е коментиран досега.

С изчерпване на дневния ред областният управител закри събранието.
Актуално

съобщение

анкета