УНИЦЕФ консултира оперативния екип от Областна администрация

     Оперативният екип бе сформиран на работна среща на 15 април. В състава му са включени представители на  Областна администрация, РД „СП", Община Добрич и представител на НПО.

     Моделът на стратегическо планиране е продиктуван от новите тенденции в развитието на социалните услуги в България и приетите промени в Закона за социално подпомагане.

     През тази година организацията на работа предвижда планирането да премине през 4 етапа, в които ще се включат максимално широк кръг заинтересовани страни на областно и общинско ниво. Крайната цел е изготвянето на Областна стратегия, като секторна политика от Областния съвет за развитие. До  31 октомври стратегията трябва да бъде готова. Характерното е, че в нейното разработване процесът ще протича „отдолу - нагоре".

     От Областна администрация- Добрич, в тридневното обучение, което приключва днес, участват заместник областният управител д-р Катя Ганова, Ангел Драгостинов, началник на отдел „Регионално развитие и административен контрол", старши експерт Кемал Асан и младши експерт Гергана Игнатова.
Актуално

съобщение

анкета