Да се координират мерките и да не се допускат масови отравяния на пчелни семейства при провеждането на растителнозащитни мероприятия

     Във връзка с по- интензивното провеждане на растителнозащитни дейности през пролетта, Областният управител изпрати писма до  кметовете на общини, в което припомня, че е необходимо да уведомят кметските наместници, сдруженията на пчеларите, организациите на земеделските производители, едноличните стопани и кооперациите за стриктно спазване на задълженията им, произтичащи от Наредба № 15/08.04.1985 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне при пръскане с химични препарати.

     Предвид високата обществено-икономическа значимост на този специфичен сектор и целите, насочени към подобряване на състоянието на пчеларството и създаване на предприятия за обработка на пчелен мед, е необходимо да се координират мерките за недопускане на масови отравяния на пчелни семейства през настоящата година в Област Добрич.

     Областният управител припомня, че сред приоритетите за развитие на селското стопанство в областта е и стимулирането на пчеларството, което през последните години бележи ръст. Засиленият интерес към производството на пчелен мед се определя и от експортната му насоченост, значителните валутни постъпления и относително бързата възвръщаемост на вложените средства.

 
Актуално

съобщение

анкета