Регионална дирекция по горите Варна провежда консултации по Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

     В съответствие с изискването на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, директорът на Регионална дирекция по горите Варна инж. Тодор Гичев информира, че е стартирана процедура за провеждане на консултации (съгласно чл.20, ал.1, т.1 от същата Наредба), на Доклада за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич (ОПРГТ), заедно с всички приложения към него, както и проекта на ОПРГТ на област Добрич. Те са публикувани на интернет страницата на Регионална дирекция по горите Варна, на адрес: www.varna.iag.bg , отдел - Новини, за срок от 30 календарни дни. (http://www.varna.iag.bg/data/news/16250/Saobshtenie.pdf )
     Поради епидемиологичната обстановка в страната насрочените обществени обсъждания през месец декември 2020 г. не бяха проведени.
     ДЕО и проектът на ОПРГТ на област Добрич са коригирани на база забележки, препоръки и предложения от становища на институции и ведомства, изпратени преди отменените обществени обсъждания (през месец декември 2020г.).
     От Регионална дирекция по горите Варна информират, че всеки заинтересован може да изрази окончателно становище по документацията. В случай, че в посочения в съобщението срок не постъпи такова, се приема, че няма възражения, бележки и/или предложения по документацията.Актуално

съобщение

анкета