Областният управител припомня, че тече областен етап за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.

     Областният управител Красимир Кирилов се обръща към народните читалища, музеите на територията на област Добрич и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалната култура да направят преглед и предложат номинации от областта за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища - България" за 2021 г.
   Целта, която е поставена със създаването на системата и нейното поддържане, е съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и популяризирането им чрез публично признание на национално и международно равнище.
    Процедурата е обявена от Министерството на културата и преминава в два етапа - областен и национален, като право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.
     Областният етап тече в периода април - юни 2021 г. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата трябва да се представят селектираните за национално ниво кандидатури.
     Всички избрани на областно ниво елементи ще бъдат представени както на интернет страницата на Областна администрация Добрич, така и на официалната интернет страница на Министерството на културата. В процедурата е разписано през месец юли национална комисия да обсъди излъчените областни кандидатури направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. Припомняме, че сред номинациите на област Добрич бе „Добруджанска тройка - минало, настояще и бъдеще"
     С документите за кандидатстване и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища" можете да се запознаете тук.Актуално

съобщение

анкета