Агенцията по заетост стартира отново проучване за потребностите на работодателите от кадри

     За пореден път Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, което се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта. Допитването е съвместно с Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
     За целите на проучването Агенцията по заетост е подготвила статистическа извадка на различни по големина и статут работодатели в различни икономически сектори в цялата област. Чрез дирекциите „Бюро по труда" всички те са поканени да попълнят онлайн формуляр, в който всеки да попълни какви умения, компетентости и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност, посочват от Агенцията по заетост. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 16 април 2021 г., след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.
     Целта на проучването е заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца да подпомогнат насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал пък ще подпомогнат вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

     Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните 12 месеца.
      Комисията по заетост към Областния съвет за развитие и поделенията на Агенцията по заетост в област Добрич апелират за активно участие от страна на работодателите.
     Анкетният формуляр е достъпен на следния линк:
http://survey.az.government.bg/index.php/713738?lang=bg

 
Актуално

съобщение

анкета