Информационно събитие в Плевен събира администрации – партньори по проект

     Информационното събитие на Областна администрация- Плевен ще се проведе на 9 март.  В качеството си на администрация - партньор по проекта, на официалното откриване са поканени да  присъстват Областният управител на Добрич, главният секретар, който е координатор за Североизточен район  и  експертът „Връзки с обществеността". 

     На форума ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати, полученото финансиране и екипът за организация и управление на проекта.

     Бенефициент по проекта е Областна администрация - Плевен. Очаква се  да присъстват и  представители на Управляващия орган на ОПАК, МРРБ, Министерство на транспорта и информационните технологии, представители на администрациите - партньори - Добрич,  Ловеч,  Габрово, както и медии.

     Проектът  „По- добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен /СЗ/, Северен централен /СЦ/ и Североизточен /СИ/ район за планиране" е одобрен за финансиране по ОПАК. Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС, в сила от 12.06.2009 г. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. В отговор на предварително съгласуване от страна на  Областния управител на Плевен, всички общински администрации от Област Добрич, са потвърдили участието си в проекта, като целеви групи с конкретни ангажименти.

 
Актуално

съобщение

анкета