Три решения от проведеното днес заседание на Министерски съвет са с адрес област Добрич

     На провелото се днес - 02.12.20 г., редовно заседание на Министерски съвет три от решенията, които бяха взети са с адрес област Добрич. Правителството обявява имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го предоставя на община Тервел, информират от пресслужбата и уточняват, че имотът се намира на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 4 в град Тервел. Представлява терен с площ 5700 кв. м, заедно с изградена в него сграда със застроена площ 831 кв. м, която е в лошо конструктивно състояние. Имотът ще бъде използван от общината за обособяване на площадна зона на града. Досега той е бил управляван от Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала за него необходимост.
     В друго свое решение Министерски съвет дава право на добричкото дружество „Пътно строителство" АД да добива строителни материали - варовици, от находище „Тервел-Бонево", като определя дружеството за концесионер.
      Находище „Тервел-Бонево" е разположено в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, област Добрич. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 70 хил. лв. в добивните дейности. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 2 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Тервел.
      В решението за откриване на процедура по възлагане на концесия на морски плажове е решено за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Добруджа - юг" в община Шабла. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.
     Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години, като срокът е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.
     За морски плаж „Добруджа - юг" размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 6 498,87 лева без ДДС, като той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Плажът ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интересАктуално

съобщение

анкета