Очертава се тенденцията за подобряване условията на труд

prev next

     В резюмето по доклада  на Дирекция „Областна инспекция по труда" директорът инж. Младен Мартинов маркира общия брой извършени проверки през миналата година - 1682, в които са обхванати 1167 предприятия от 61 икономически дейности.

     В обобщен вид, резултатите сочат следните  констатации:  4609 са нарушенията на трудовото законодателство. Едновременно с приложените административно принудителни мерки, е търсена и административно наказателна отговорност: съставени са 277 акта, от които най- много в отраслите „Търговия на дребно" - 44, „Строителство" - 40 и „Производство на облекла" - 37.

     Като абсолютни цифри,  бележат ръст нарушенията в областта на трудовоправните отношения- 400 нарушения повече през 2009 спрямо 2008 г.

     Почти двоен ръст през отчетния период бележат исканията и жалбите за неплатени трудови възнаграждения, в резултат на влиянието на икономическата криза, отбеляза директорът на ОИТ. След намесата на инспекцията, за периода септември - декември, са изплатени 706 623 лв. възнаграждания, а за м. януари - 197 458 лв.

     Според анализа на резултатите от контролната дейност на институцията, показателят „Оценка на риска" излиза от формализма. Фирмите,  в които оценката на риска е пълна са 75 % от проверените. 93 % от предприятията са с осигурено обслужване от службите по трудова медицина. От общо 53 трудови злополуки, две са с фатален изход, а други две са предизвикали инвалидност.

 

 
Актуално

съобщение

анкета