Работна среща за синхронизиране на действията по изграждане на депото в Стожер

     С оглед значимостта на проблема и съответно безусловното му интегрално решение за всички общини от областта, Областният управител изиска от присъстващите да изложат в кратки експозета предприетите действия за постигане на общите цели на регион Добрич по управление на отпадъците.

     Зам.- кметът на Община Добрич арх. Пламен Ганчев запозна аудиторията със съответните процедури, които предхождат строителството на основната част на проекта- изграждането на депо за ТБО в района на с. Стожер. Той припомни, че за ефективното уплътняване на депонираните отпадъци, е наложително закупуването на компактор от общините, който да обслужва депото в Богдан, а на по- късен етап да се използва на регионалното депо Стожер. Съгласно решение на СНЦ, на всички общини са представени направените разчети, съобразно процентното участие на всяка от тях, като изискването е било да се гласуват средствата целево от общинските съвети. Стана ясно, че две общини- Шабла и Тервел, не са взели решение, а са оставили решаването на този въпрос за по- следващ етап - когато се  актуализира бюджетът в средата на годината.

      Арх. Ганчев изрази надежда, че до 10-ина дни ще има съгласувана документация на работния проект и ще бъдат предприети стъпки по издаване на разрешение за строеж. Към момента сдружението изпълнява целта си и прави всичко възможно да доведе до край решенията на общото събрание на СНЦ.

     Директорът на РИОСВ Румяна Радилова изрази готовност да оказва помощ на всеки етап от развитието на проекта, с оглед спазването на времевия график. Обърна внимание, че трябва да се синхронизират действията на общините и да се действа оперативно,  да не се губи време. Тя апелира за максимално бързо и стриктно изпълнение на  процедурите по стартирането на новото депо, защото това е изискуемо и се наблюдава от ЕС.

     От своя страна, Областният управител Желязко Желязков изрази готовност да съдейства за срочно изпълнение на процедурата по промяна предназначението на земята и пожела проектът на този голям и значим обект за областта да се реализира успешно. За по- добра координация, ще бъде определен заместник областен управител, който да участва в заседанията на сдружението.

 

 

 

 

    
Актуално

съобщение

анкета