Читалищата да станат и информационни центрове за местните общности

     Регионален експертно-консултантски информационен център „Читалища" - град Добрич, изготви годишния анализ за дейността на читалищата на територията на област Добрич за 2019 г. В документа се посочва, че в 113 населени места в областта има функциониращи 121 народни читалища - 13 в градовете и 108 в прилежащите села. Отчита се, че особено в селата читалищата са единствените организации, изпълняващи културно-просветни функции. В анализа подробно са посочени проблемите, които имат културните институти в отделните общини. Отчита се, че голяма част от читалищата са в собствени сгради, но те се нуждаят от ежегодни ремонти, тъй като сградният фонд е строен през 60-те и 70-те години на миналия век. Анализът показва, че 89 на сто от читалищата имат техническа обезпеченост с компютри и интернет. Посочва се още, че предлаганият културен продукт задоволява потребностите на местната общност, като е подчертано, че единици са читалищата без библиотеки, но пък всички имат нужда от обновяване на наличния библиотечен фонд.
     Анализът за дейността на културните институти на територията на областта завършва с обобщени данни за разкритите дейности в читалищата и препоръки за подобряване на функционалността им. Сред основните препоръки са намиране на възможности за дооборудването им, особено за читалищата в малките населени места, с комуникационна техника и обучение на кадрите за работа с нея, както и разнообразяване на дейността на читалищата и постепенното им превръщане и в
информационни центрове за местната общност.
     С пълния доклад, представящ анализа за дейността на читалищата в областта за 2019 г., можете да се запознаете в секция "Актуално" или на адрес: http://dobrich.government.bg/files/upload/Rekitz_doklad.pdfАктуално

съобщение

анкета