МТСП стартира процедура по разработване на Регионални програми за заетост

     Министерство на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на регионални програми за заетост. В тази връзка, на основание постъпилото писмо от МТСП, областният управител Красимир Кирилов уведоми членовете на Комисията по заетост за стартирането и необходимостта от провеждане на заседание, на което да бъде определена методиката за оценяване на проектни предложения, както и да се направят предложения и назначи комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2020 г. Крайният срок за представяне на изготвеният проект на Регионална програма в Министерството на труда и социалната политика е 30.06.2020.
    Припомняме, че средствата за повишаване на заетостта в регионите и намаляване на безработицата са осигурени от държавния бюджет. Размерът за финансиране, определен за област Добрич, съгласно методика, утвърдена със Заповед № РД 01-516/11.08.2016 г. е 109 313 лв.
     Планирано начало на изпълнение на Регионалните програми за заетост т.г. е не по-рано от 03.08.2020 г., а краят й - до 11.12.2020 г., като осигурената заетост трябва да е за не по-малко от 3 месеца и не повече от 4 месеца. Бенефициенти са общините и Областна администрация. Целевите групи към които е насочена тази мярка за заетост са безработни младежи до 29 г., с подгрупа - младежи до 25 г., които не учат и не работят; лица над 50-годишна възраст безработни с ниска или нетърсена към момента квалификация на пазара на труда; хора с увреждания, както и лица продължително безработни.Актуално

съобщение

анкета