Правителството се раздпореди с имоти

     На проведеното днес заседание на Министерски съвет, правителството се разпореди с имоти. Сред взетите решения е и Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, информират от пресслужбата на Министерски съвет. „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" е лечебно заведение - акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие като държавата притежава 65,02 на сто от капитала. Правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представляват следните недвижими имоти, а именно: поземлен имот с площ 24 706 кв. м., ведно с построените в него 7 сгради; поземлен имот с площ 2 081 кв. м., ведно с построената в него 4-етажна сграда с площ 341 кв. м.; поземлен имот с площ 2 247 кв. м., ведно с построената в него 2-етажна сграда с площ 239 кв. м. Недвижимите имоти, представляващи поземлени имоти и сгради, са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба.Актуално

съобщение

анкета